Tags : รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ spss รับทำงานวิจัย
Tags : รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ spss รับทำงานวิจัย
รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS รับแก้ไขงานวิจัย รวดเร็ว ราคาประหยัด รับประกันผลงาน
ติดต่อสอบถาม 084-5409123 E-mail : thesisabc123@gmail.com

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รับสรุปงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ รับงานคีย์ข้อมูล SPSS จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย One-Way ANOVA ใช้เทคนิคทางสถิติ วิธี T-Test, F-Test, วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรือรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference Test) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยวิธี Chi-Square หรือวิธี Pearson's Correlation และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงด้วยวิธีถดถอยเชิงพหุคูณ ที่เรียกว่า Multiple Regression และ Logistic regression สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS สามารถใช้สถิติอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในบทที่ 1 ของงานวิจัยในเรื่องนั้น ๆ รับประกันผลงาน ไม่คัดลอก ไม่ทำซ้ำ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS แก้ไข ฟรี

Tags : รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ spss รับทำงานวิจัย

รับปรึกษาทำวิจัย รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ รับทำงานวิจัยที่ส่งผลต่อผู้บริโภค และส่งผลต่อชุมชน สังคมส่วนรวมด้วยความเชี่ยวชาญงานวิจัยพร้อมให้บริการปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ แนะนำวิธีจัดทำรูปเล่มรายงานวิจัย แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น สถิติการศึกษาเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ฯลฯ แนะนำวิธีสร้างแบบสอบถาม เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha) แนะนำวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแปลผลทางสถิติด้วย SPSS เป็นต้น

บริการของเรา
รับทำงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS ปรึกษาทำงานวิจัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
1. รับออกแบบงานวิจัยตั้งประเด็นเค้าโครงงานวิจัย (Proposal Research) ไทย - อังกฤษ
2. รับสร้าง ออกแบบสอบถาม
3. รับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบค่า IOC
4. รับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha)
5. รับงานคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
6. รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ในรูปแบบ บทที่ 4
7. รับสรุปผลวิจัย รับอภิปรายผลวิจัย ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบ บทที่ 5
8. รับเขียนบทคัดย่อ ไทย - อังกฤษ
9. รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย
10. รับเขียนบทความงานวิจัย
11. รับทำวิจัยทั่วทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ดุษฎีบัณฑิต

รับแก้ไขงานวิจัย
1. รับแก้ไขประเด็นปัญหาของการวิจัย
2. รับแก้ไขแบบสอบถาม
3. รับแก้ไขการวิเคราะห์ SPSS เพื่อทดสอบสมมติฐาน ในบทที่ 4
4. รับแก้ไขงานวิจัย บทที่ 5 สรุปผลงานวิจัย อภิปรายผลงานวิจัย ข้อเสนอแนะ
5. รับแก้ไขผลค่าอัลฟ่า (Alpha)
6. รับแก้ไขบทคัดย่อ ไทย - อังกฤษ

ติดต่อ : ธีร์
thesisabc123@gmail.com
084-5409123
thesisabc.blogspot.com
รับวิเคราะห์spss.blogspot.com

เรามีประสบการณ์ทำงานงานวิจัยมากกว่า 15 ปี ผ่านการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย สามารถให้คำปรึกษางานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ แนะนำวิธีจัดทำรูปเล่มรายงานวิจัย แนะนำการเขียนทบทวนวรรณกรรม ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยเอาไว้ แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น สถิติเพื่อทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ฯลฯ แนะนำวิธีวิเคราะห์ SPSS งานคีย์ข้อมูล SPSS +แบบสอบถาม แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูล SPSS เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม หรือเรียกว่า ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha) แนะนำวิธีการแก้ไขประเด็นปัญหาของการวิจัย สาเหตุของการวิจัย แนะนำวิธีแก้ไขแบบสอบถาม แนะนำวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย เพื่อวิเคราะห์ SPSS แนะนำวิธีการสรุปผลงานวิจัย อภิปรายผลงานวิจัย ข้อเสนอแนะผลการวิจัย .... เรามีความเชี่ยวชาญวิจัยการตลาด การบริหารธุรกิจ วิจัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิจัยทางสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กร วิจัยการบริหารการศึกษา นิเทศศาสตร์ วิจัยด้านสาธารณสุขที่มีผลกระทบต่อประชาชน วิจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

Konchangfuns.com เพื่อสาธารณะประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่สังคมไทย